هاست بکاپ - دایرکت ادمین

پلن 1


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   10 گیگابایت فضای بکاپ

   نامحدود! پهنای باند

   0 دیتابیس

   0 ایمیل

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   خیر بکاپ گیری

   نامحدود! سایر امکانات

پلن 2


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   20 گیگابایت فضای بکاپ

   نامحدود! پهنای باند

   0 دیتابیس

   0 ایمیل

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   خیر بکاپ گیری

   نامحدود! سایر امکانات

پلن 3


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   50 گیگابایت فضای بکاپ

   نامحدود! پهنای باند

   0 دیتابیس

   0 ایمیل

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   خیر بکاپ گیری

   نامحدود! سایر امکانات

پلن 4


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   75 گیگابایت فضای بکاپ

   نامحدود! پهنای باند

   0 دیتابیس

   0 ایمیل

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   خیر بکاپ گیری

   نامحدود! سایر امکانات

پلن 5


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   100 گیگابایت فضای بکاپ

   نامحدود! پهنای باند

   0 دیتابیس

   0 ایمیل

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   خیر بکاپ گیری

   نامحدود! سایر امکانات

پلن 6


 
0 ریال

پشتیبانی 24 ساعته


   150 گیگابایت فضای بکاپ

   نامحدود! پهنای باند

   0 دیتابیس

   0 ایمیل

   دایرکت ادمین کنترل پنل

   خیر بکاپ گیری

   نامحدود! سایر امکانات