هاست دانلود ایران - سی پنل

فضای 5 گیگابایتی


 
70,000 ریال
ماهانه

پلن 1
فضای 5 گیگابایتی
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

فضای 10 گیگابایتی


 
130,000 ریال
ماهانه

پلن 2
فضای 10 گیگابایتی
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

فضای 20 گیگابایتی


 
180,000 ریال
ماهانه

پلن 3
فضای 20 گیگابایتی
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

فضای 30 گیگابایتی


 
260,000 ریال
ماهانه

پلن 4
فضای 30 گیگابایتی
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

فضای 50 گیگابایتی


 
430,000 ریال
ماهانه

پلن 5
فضای 50 گیگابایتی
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

   0 ایمیل

   0 دیتابیس

فضای 100 گیگابایتی


 
750,000 ریال
ماهانه

پلن 6
فضای 100 گیگابایتی
پشتیبانی 24 ساعته


   نامحدود! پهنای باند

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

   خیر بکاپ گیری

   0 ایمیل

   0 دیتابیس