هاست لینوکس کم حجم - سی پنل

پلن 5


 
100,000 ریال
سالانه

پلن1
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   50 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   1 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

فضای 50 مگابایتی


 
100,000 ریال
سالانه

پلن1
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   50 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   1 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

فضای 100 مگابایتی


 
150,000 ریال
سالانه

پلن2
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   100 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   3 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

فضای 150 مگابایتی


 
200,000 ریال
سالانه

پلن 3
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   150 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   5 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

فضای 200 مگابایتی


 
250,000 ریال
سالانه

پلن 4
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   200 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   6 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

فضای 250 مگابایتی


 
300,000 ریال
سالانه

پلن 5
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   250 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   7 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور

فضای 300 مگابایتی


 
350,000 ریال
سالانه

پلن 6
بکاپ گیری روزانه/هفتگی/ماهانه
پشتیبانی 24 ساعته


   300 مگابایت فضای هاست

   نامحدود! پهنای باند

   8 دامین اضافی

   نامحدود! سایر امکانات

   سی پنل کنترل پنل

   ایران محل سرور