Google Ads

پلن 1


شروع از   1,330,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 2000
متوسط تعداد ورود کاربر 400
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ندارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار 20 دلار 72 درهم


پلن 2


شروع از   2,000,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 3000
متوسط تعداد ورود کاربر 600
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ندارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار 30 دلار 108 درهم


پلن 3


شروع از   2,380,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 5000
متوسط تعداد ورود کاربر 1000
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ندارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار 50 دلار 180 درهم


پلن 4


شروع از   6,400,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 10000
متوسط تعداد ورود کاربر 2000
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل ندارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار 100 دلار 360 درهم


پلن 5


شروع از   12,800,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 20000
متوسط تعداد ورود کاربر 4000
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل دارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار200 دلار 720 درهم


پلن 6


شروع از   33,200,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 50000
متوسط تعداد ورود کاربر 10000
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل دارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار 500 دلار 1800 درهم


پلن 7


شروع از   68,000,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 100000
متوسط تعداد ورود کاربر 20000
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل دارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار 1000 دلار 3600 درهم


پلن 8


شروع از   1,400,000 ریال

حداکثر تعداد ورود کاربر 200000
متوسط تعداد ورود کاربر 40000
حداکثر کلید واژه نامحدود
هزینه کلیک حداقل 1 سنت
کنترل پنل اختصاصی برتینا پشتیبانی می شود
دسترسی مستقیم به اکانت گوگل دارد
اطلاع رسانی خودکار قبل از اتمام شارژ دارد
دریافت گزارش لحظه ای - پشتیبانی می شود
دریافت گزارش روزانه از گوگل - پشتیبانی می شود
مدیریت زمان،مکان،بودجه - دارد
مشاوره SEO رایگان - دارد
استفاده از اکانت های دارای History - دارد
امکان نمایش در سایت هایی مانند Gmail و ...- پشتیبانی می شود
تبلیغات موبایل - پشتیبانی می شود
اعتبار 2000 دلار 7200 درهم